top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden Bonami BV

Toepasselijkheid en aanvaarding algemene verkoopsvoorwaarden

1. Al onze verkopen, leveringen, werken en diensten worden uitsluitend beheerst door deze algemene voorwaarden.  Afwijkingen op onze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk zijn overeengekomen. De eventuele juridische nietigheid van één of meerdere van onderhavige algemene voorwaarden doet in geen geval afbreuk aan de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen.

2.Aanvaardingen van deze algemene voorwaarden, weze het stilzwijgend of uitdrukkelijk, impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn algemene voorwaarden.

Totstandkoming overeenkomst en wijzigingen

3. Onze offertes zijn, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst, geheel vrijblijvend en zijn slechts geldig voor de in de offerte aangeduide termijn. De overeenkomst komt slechts tot stand na onze schriftelijke orderbevestiging, of door het begin van de uitvoering van de desbetreffende order of op het ogenblik van ondertekening door de klant van documenten die verwijzen naar de levering van goederen of diensten.


4. Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen hetzij als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, weddes en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. De doorgegeven transportkosten zijn niet bindend. Deze in de orderbevestiging kunnen afwijken van de uiteindelijke transportkosten. Wij maken hiervoor gebruik van externe transportbedrijven en deze prijzen zijn onderhevig aan schommelingen, waarop wij geen invloed hebben. De klant heeft altijd de mogelijkheid om voor eigen vervoer te zorgen.


5. Meerwerken op de overeenkomst worden gemeld bij of na de uitvoering, en worden geacht te zijn aanvaard door de klant behoudens schriftelijk protest uiterlijk binnen de 8 werkdagen na kennisgeving.

Annulering en vergoeding

6. Elke annulering van een bestelling dient schriftelijk te gebeuren. Indien de klant een bestelling annuleert, zal hij volgende annulatievergoeding betalen, rekening houdende met het feit dat wij steeds maatwerk afleveren:

a. Bij annulatie voor de uitvoering van de bestelling: 20% van het totale bedrag van de bestelling.


b. Bij annulatie nà de aanvang van de uitvoering van de bestelling: de reële schade, zijnde minstens de prijs van de uitgevoerde werken en aangekocht of geproduceerde materialen  verhoogd met 20% van het totale bedrag van de bestelling.

De verschuldigde annulatievergoeding is alleszins minstens gelijk aan het reeds gefactureerd bedrag.

 

Levering en risico

7. De leveringstermijnen worden slechts aanwijzend bevestigd. Vertraging in de levering geeft de klant geen aanspraak op schadevergoeding en niet het recht om tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan of te vorderen. Elke vertraging in de levering zal evenwel zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van de klant. Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.

8. Het risico voor de goederen gaat over op de klant op het tijdstip dat de goederen onze vestiging verlaten, ook als het deelleveringen betreft of de goederen door ons dienen te worden geïnstalleerd of de verzendkosten in de prijs begrepen zijn of de goederen door ons vervoerd worden.

 

Gebreken

9. Geen enkele klacht inzake kwaliteit en aard der levering, zal toegestaan worden indien zij niet gedaan wordt binnen de acht dagen na levering. Wij behouden ons daarenboven het recht voor het saldo van de verkochte goederen slechts te leveren nadat de koper ze speciaal komt of laat aanvaarden bij vertrek.

Betaling

10. Wij behouden ons het recht voor, vóór of gedurende de uitvoering van de overeenkomst, van de klant betaling van voorschotten te vragen voor de uitvoering van de bestelling. Indien de klant niet ingaat op ons verzoek dienaangaande, behouden wij ons het recht voor om de verdere uitvoering van de overeenkomst met de klant uit te stellen, totdat de klant aan ons verzoek heeft voldaan, ofwel om de overeenkomst met de klant, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden lastens de klant te beschouwen, in welk geval de klant een verbrekingsvergoeding verschuldigd zal zijn conform artikel 30.

11. Iedere verkoop en ieder akkoord zijn betaalbaar te Aalter contant en zonder korting, tenzij tegenstrijdig beding. De betaling van een factuur betekend geen vereffeningen van voorgaande leveringen. In afwijking van de bepalingen van art. 1146 B.W. is voor sommen die niet op de vervaldag vereffend werden, van rechtswege een interest verschuldigd van 18% per jaar vanaf deze vervaldag. De berekening van deze interest zal gedaan worden per periode van 30 dagen, en iedere periode die begonnen is, wordt als vervallen aanzien. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 12% met een minimum van 50 EUR, en een maximum van 1.500 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt. Alle geleverde producten blijven onze eigendom tot de volledige verkoopprijs betaald werd. In alle gevallen en ongeacht hetgeen hierboven gezegd werd, geeft de niet-betaling van de factuur op haar vervaldag ons het recht die nog niet uitgevoerde bestellingen te vernietigen en onmiddellijk het totaal te eisen van wat nog verschuldigd blijft, of de geleverde goederen terug te nemen, zonder voorafgaande ingebrekestelling en onder voorbehoud van schadevergoeding. Daarenboven behouden wij ons het recht voor elke verkoop te vernietigen wanneer de verkoper geen voldoende waarborgen van solvabiliteit biedt of weigert onherroepelijk bankkrediet te openen.

 

Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

12. De overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

13. Alle betwistingen welke rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen ontstaan ingevolge onze verkopen vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtsmachten waar onze maatschappelijke zetel gevestigd is. Zelfs voor verkopen in andere landen verricht zal enkel de rechtbank van Brugge bevestigd zijn, zelfs in geval van pluraliteit van verdedigers, om kennis te nemen van alle eisen, zelfs bijkomende, in hoedanigheid van tussenkomst en/of borgstelling, ongeacht of het een hoofdeis of een bijkomende eis betreft.

Geen enkele, zelfs uitdrukkelijke, bepaling op het briefpapier van de koper, zal afbreuk doen aan deze verkoopsvoorwaarden, tenzij schriftelijke instemming van de verkoper.


14. De versie in de Nederlandse taal primeert steeds op alle andere versies.

bottom of page